♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح تامین هزینه معالجه کودک ناتوان جسمی

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

دسته‌بندی

1 میلیون تومان

بودجه

موردی

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

زنجان

استان محل اجرا

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

انجمن خیریه همکار

۱

افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

تیر 1400

تاریخ شروع

مرداد 1400

تاریخ اتمام

اطلاعات طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

در این طرح هزينه هاي مربوط به تعويض پانسمان یک کودک قطع نخاعی تامین می شود.

شرح تفصیلی

مددجوي جامعه هدف طرح، كودك قطع نخاع مادرزادي است كه در منطقه محروم شهر زنجان ساكن بوده
و سرپرست وي فاقد شغل و درآمد مناسب ميباشد به طوري كه اين خانواده در تامين حداقل هزينههاي
معاش زندگي با مشكلات جدي مواجه است. متاسفانه مددجوي مذكور دچار زخم بستر و عفونت شديد شده
است كه به ناچار در ماه گذشته در بيمارستان بستري و مورد جراحي واقع شده است. با توجه به پيگيريهاي
صورت گرفته، هزينههاي بستري بيمارستان و جراحي رايگان صورت گرفته است اما اين خانواده با پرداخت
هزينههاي مربوط به تعويض پانسمان در طول اين مدت با مشكل مواجه بوده است و اين در حالي است كه
جهت ادامه معالجه بايد تعويض هفتگي پانسمان همچنان ادامه پيدا كند.

ضرورت اجرای طرح

با توجه به اينكه مددجوي موردنظر به همراه مادر خود زندگي ميكند و ايشان فاقد شغل و درآمد است و اين
خانواده حتي در تامين معاش روزمره با مشكل مواجه است پرداخت هزينه هاي مربوط به بيماري مددجوي
مذكور خارج از توان خانواده است. با توجه به اينكه كودك مورد نظر از نظر ميزان هوش و استعداد بسيار توانمند بوده و به همين لحاظ در حال حاضر جهت تامين پوشينه بهداشتي و كمك هزينه تحصيلي تحت
حمايت ماهيانه انجمن همراهان بدون مرز ميباشد، اميد است كه با حمايت از ايشان تا بهبودي كامل، به
زودي به جريان عادي زندگي بازگردد و بتواند به تحصيل ادامه دهد.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت
نکات مهم طرح
نوع و میزان کمک

 بيمار جراحي شده اما در ادامه معالجه جهت خارج كردن عفونت از زخم ايجاد شده در بدن
مددجو دستگاه ساكشن كار گذاشته شده بود كه نياز به تعويض پانسمان هفتگي در طول یک ماه را داشت و
هزينه هاي مربوطه هر بار در حدود ٢٥٠ هزار تومان ميباشد.

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

مطالعه گزارش

پیمایش به بالا