♥ Together Without Border ♥

طرح حمایت از انجمن کیانا

Cause information at a glance

ساخت و بهسازی و تجهیز زیرساخت‏های آموزشی

Activity area

50 میلیون تومان

Required Budget

One-time

Type of support

منتظر گزارش

Current status

البرز

Geographical Focus

کیانا

Partner organization

200 نفر

Supporting

3 ماه

Project duration

آذر ۱۴۰۰

Begin date

بهمن 1400

Completion date

Detailed cause information

The information provided below is only an overview of the project. To get the updates on the project process and its details please refer to the final project report.
Cause summary

To be completed.

Detailed description

گروه فرهنگي اجتماعي كيانا ١٨ از سال ٨٢ كه در حوزه آموزش كودكان كار در محدوده كرج فعال مي باشد. اين انجمن در دوره هاي مختلف، ٢٠ پروژه با سازمان ملل داشته و پروژه هاي موفقي  به انجام رسانیده است. اين گروه فرهنگي در قالب كلاسهاي متمركز و سيار به آموزش كودكان كار و خيابان مشغول است و همچنين از طريق راه اندازي كارگاههاي خياطي براي زنان سرپرست خانوار سعي درحذف زمينه هاي اقتصادي كار كودكان دارد. ذي نفعان كيانا مليتهاي مختلف دارند. علاوه بر كودكان بازمانده از تحصيل ايراني، كودكان پاكستاني، افغانستاني و اتباع بدون برگه هويتي نيز در ميان اين افراد هستند.
مجموعه كيانا در حال حاضر سه مدرسه سيار مستقل (سه دستگاه ميني بوس) دارد كه در يك شيفت فعاليت مي كند. مدرسه سيار ١٩ ايستگاه دارد و در طول هفته در محل كار كودكان كار حاضر مي شود تا كودكان در ساعات فراغت بتوانند در كلاس هاي درس حاضر. شوند. كودكاني كه در مجموعه كيانا آموزش مي بينند مي توانند با شركت در آزمون جامع آموزش پرورش مدرك رسمي آموزشي دريافت دارند.

در گذشته كلاسهاي متمركز اين مجموعه در دو محدوده گلشهر و علي آباد برگزار مي شد اما به دليل كمبود امكانات و بودجه، دفتر گلشهر كه در اجاره بوده تخليه شده و در حال حاضر كلاسهاي متمركز درسي در محل ساختمان مركزي كيانا واقع در روستاي علي آباد كرج برگزار مي شود. راه اندازي مركز ديگري براي برگزاري كلاسهاي متمركز در مركز شهر كرج ضروري است.

 

Necessity

با توجه به ظرفيت محدود مدرسه هاي سيار و سخت بودن دسترسي به مركز علي آباد (كه در حال حاضر تنها محل برگزاري كلاسهاي آموزشي متمركز است)، بسياري از كودكاني كه در مركز شهر كرج كار مي كنند (اكثرا كودكان دست فروش) از تحصيل باز مي مانند. از اين رو راه اندازي مركزي ديگر براي آموزش متمركز ضروري است. يكي از داوطلبان قديمي كيانا حاضر شده ملك خانوادگي خود در محدوده هفت تير (مركز شهر) كه حدود ٢٠٠ متر زيربنا دارد در اختيار كيانا قرار دهد. اين ملك يك ساختمان قديمي مسكوني است كه نيازمند بازسازي است. مجموعه كيانا در ازاي بازسازي اين محل به منظور استفاده
آموزشي، قراردادي به مدت دو سال با مالك امضا خواهد كرد كه در قبال آن هزينه اي پرداخت نمي كند. در واقع اجاره بهاي ٢٤ ماه با هزينه بازسازي تهاتر مي شود. علاوه بر اين در صورت تمديد قراداد اجاره بعد از دو سال نيز، مالك مبلغ اضافه اي دريافت نخواهد كرد و ملك را رايگان در اختيار مجموعه كيانا قرار خواهد داد. با توجه به موقعيت مكاني اين ملك، در صورت راه اندازي مركز جديد، حدود ١٠٠ كودك مي توانند از امكانات آموزشي متمركز در اين مركز بهره مند شوند. علاوه بر اين، چند تن از نيروهاي وظيفه مي توانند در مركز جديد مستقر شوند و اين به انجام امور لجيستيكي مدرسه هاي سيار كمك خواهد كرد و شيفت دوم مدرسه هاي سيار نيز مي تواند راه اندازي شود. در اين صورت نيز ١٠٠ كودك ديگر منتفع مي شوند
و تعداد كودكان منتفع به ٢٠٠ نفر مي رسد.

Approach and monitoring

To be completed.

Project focus points

To be completed.

Type and magnitude of aid
٥٠ ميليون تومان جهت بازسازي يك ساختمان قديمي در ازاي اجاره به مدت ٢ سال
ItemDescriptionQty.قیمت واحد (تومان)Price
1هزینه های بازسازی150.000.00050.000.000
Total50.000.000

Cause's progress

The required budget for this project is provided from the monthly income of the association (One-off or recurring donations).

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

Share this page

Scroll to Top