عملکرد سازمانی انجمن

(تمامی نمودارها روزانه به صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.)

تعداد همیاران مالی انجمن

این نمودار روند رو به افزایش تعداد کل همیاران مالی انجمن به همراه همیاران منظم ماهیانه از بدو شروع به فعالیت خود تا به اکنون را نشان می‌دهد. با همیاری منظم مالی انجمن ما را در انجام هرچه بهتر و بیشتر Executive projects در حوزه‌های فعالیت انجمن یاری نمایید.

تعداد کشور‌های عضو

این بخش نشان‌دهنده‌ روند رو به رشد انجمن در قبال جذب همیاران مالی عزیز ساکن در کشورهای مختلف است.

نقشه پراکندگی کشورهای عضو و همیاران مالی

این نقشه جهان نشان‌دهنده کشور‌های دارای  خیری است که انجمن را همیاری مالی منظم و یا موردی می‌کنند.

Scroll to Top