نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیEmailشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
عمومی27398782021-07-08Unknown Unknown2,500,000 Rial
عمومیACH182252021-05-11Unknown Unknown10,000,000 Rial
عمومی597100162021-04-21Amir Fakharzadeh33,500,000 Rial
عمومی591868532021-01-03Shagayegh Jahanbakhsh3,000,000 Rial
نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیEmailشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
Scroll to Top