نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیEmailشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
Persian New Year 1400 Campaign590221072021-03-17Shagayegh Jahanbakhsh3,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign591557932021-03-15Mohammadmehdi Abrari30,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign593065872021-03-15Forough Pourmand7,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign593531092021-03-14Forough Pourmand3,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign597998442021-03-12Akram Feizollahi5,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign592635172021-03-12Ali Movahhed10,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign590184372021-03-10Tohid Ali Ashrafi15,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign596393642021-03-10Fatemeh Fallahpour1,400,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign27469852021-03-03Hamed Mastani15,000,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign591517832021-02-27Masoud Kalhor3,500,000 Rial
Persian New Year 1400 Campaign590369402021-02-27Niloofar Karami2,000,000 Rial
نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیEmailشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
Scroll to Top