گزارشات عملکرد آماری​

این صفحه گزارش جامع و دقیق آماری از عملکرد انجمن در طول سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف فعالیت به لحاظ کمی و کیفی ارائه می‌کند. با کلیک روی هر یک از موارد زیر می‌توانید نمودارهای مربوطه را مطالعه بفرمایید.
عملکرد اجتماعی

عملکرد اجتماعی

گزارش آماری از طرح‌های اجرایی، بودجه مصرفی، افراد تحت حمایت، مقایسه عملکرد حوزه‌های فعالیت، ...

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی

گزارش آماری از تعداد خیرین (به تفکیک همیاری مالی منظم یا موردی)، کشورهای عضو و تعداد خیرین هر کدام، ...

عملکرد استانی

عملکرد استانی

گزارش آماری ازعملکرد انجمن در هر کدام از استان‌های ایران به تفکیک تعداد طرح‌های اجرایی، بودجه مصرفی، ...

عملکرد مالی

عملکرد مالی

گزارش آماری از مجموع درآمد از طریق همیاری‌های مالی، هزینه‌های اجرایی، بودجه طرح‌های اجرایی، ...

عملکرد ارتباطی

عملکرد ارتباطی

گزارش آماری از انجمن‌های خیریه‌ همکار در طرح‌های اجرایی و کمپین‌های سالیانه انجمن، ...

به بالای صفحه بردن