عملکرد استانی انجمن

(تمامی نمودارها روزانه به صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.)

نقشه پراکندگی استان‌های میزبان طرح‌های اجرایی

این نقشه ایران نشان‌دهنده استان‌هایی است که انجمن از بدو شروع فعالیت تا به اکنون در آن‌ها طرح‌های مختلفی در حوزه‌های فعالیت خود اجرا کرده است. با کلیک روی هر استان دارای نشانک عملکرد انجمن در آن استان نمایش داده می‌شود.

get

انتخاب استان مورد نظر

برای مشاهده عملکرد انجمن، روی نشانک استان مورد نظر در نقشه کلیک کنید.

مقایسه عملکرد انجمن در استان‌های مختلف بر حسب تعداد کل طرح‌های اجرایی

این نمودار عملکرد اجرایی انجمن در استان‌های مختلف بر حسب تعداد کل طرح‌های اجرایی را نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر طرح‌هایی اجرا شده، به این صفحه مراجعه کنید.

مقایسه عملکرد انجمن در استان‌های مختلف بر حسب بودجه مصرفی

این نمودار عملکرد اجرایی انجمن در استان‌های مختلف را بر حسب کل بودجه مصرفی طرح‌های اجرایی هر استان نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر طرح‌هایی اجرا شده، به این صفحه مراجعه کنید.

مقایسه عملکرد انجمن در استان‌های مختلف بر حسب تعداد افراد تحت حمایت طرح‌های اجرایی

این نمودار عملکرد اجرایی انجمن در استان‌های مختلف بر حسب تعداد کل نفرات تحت پوشش طرح‌های اجرایی در آن استان را نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر طرح‌هایی اجرا شده، به این صفحه مراجعه کنید.

به بالای صفحه بردن