عملکرد اجتماعی انجمن

(تمامی نمودارها روزانه به صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.)

تعداد طرح‌های اجرایی انجمن

این نمودار عملکرد انجمن در قبال تعریف و اجرای طرح‌های مختلف به صورت منظم ماهیانه یا موردی در طی سال‌های اخیر از شروع فعالیت انجمن را نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر، لطفا به صفحه طرح‌های اجرایی مراجعه کنید.

روند تخصیص بودجه مصرفی طرح‌های اجرایی

این بخش میزان پیشرفت انجمن در طی سال‌های اخیر از زمان شروع به فعالیت انجمن تا به اکنون در قبال تخصیص بودجه به طرح‌های اجرایی را نشان می‌دهد. به جز کمپین‌های عیدانه و مهرانه که هر سال برگزار می‌شود و برای آنها سامانه جذب همیاری مالی جداگانه تعریف می‌شود، بودجه مورد نیاز بقیه طرح‌های اجرایی از صندوق انجمن (محل درآمدهای موردی یا منظم ماهیانه) تامین بودجه می‌شود. 

تعداد افراد تحت حمایت طرح‌های اجرایی

این نمودار روند رو به رشد تعداد افراد تحت حمایت طرح‌های اجرایی انجمن در طی سال‌های اخیر از زمان شروع به فعالیت انجمن تا به اکنون را نشان می‌دهد. با ما در این مسیر همراه باشید!

تعداد طرح‌های در حال انجام یا تمام شده

این بخش تعداد کل طرح‌های در حال انجام و یا تمام شده انجمن را از شروع فعالیت آن تا به اکنون نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر، لطفا به صفحه طرح‌های اجرایی مراجعه کنید.

مقایسه عملکرد انجمن در حوزه‌های مختلف فعالیت

این جدول عملکرد انجمن درحوزه‌های فعالیت خود را برحسب تعداد طرح‌های در حال انجام یا تمام شده، بودجه مصرفی، تعداد افراد تحت پوشش و استان‌های میزبان طرح‌ها را نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر، لطفا به صفحه حوزه‌های فعالیت انجمن مراجعه کنید.

روند تغییرات تعداد طرح‌ها بر حسب حوزه فعالیت

این بخش روند تغییرات تعداد طرح‌های اجرایی انجمن در قبال تمام حوزه‌های فعالیت خود در طی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. 

به بالای صفحه بردن