گزارشات عملکرد آماری​

در بخش آماری به ارائه گزارش آماری جامع و دقیق از عملکرد انجمن در طول سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف فعالیت در استان‌های کشور به لحاظ کمی و کیفی پرداخته می‌شود.
More Info

Annual Performance Report

In the comprehensive annual report, detailed information about the implemented projects, goals and orientation of the association in that year, collected funds and expenses, as well as information about the executive staff of the association are sent to the donors. The purpose of sending this information is to report transparently to the donors whose support is the main factor in the realization of the association's projects. Also, the donors will be able to share their questions and suggestions about the future plans of the association with the executive staff, knowing the goals of the association and the executive staff. Transparently reporting about the details of projects over the years has played a major role in increasing donors' trust in the association.
More Info

Financial Reports

یکی از حساس‌ترین بخش‌های هر انجمن خیریه‌ای، بخش مالی آن انجمن است. برای خیرین همیشه مهم‌ترین قسمت همیاری مالی، اطمینان از رسیدن مبلغ پرداختی به دست نیازمند هست.
More Info

Publications

فصلنامه انجمن با هدف آگاهی‌رسانی به اعضا و مخاطبین از فعالیت‌های انجمن، طرح‌های در حال اجرا، برنامه‌های آتی، و گزارش مالی هر فصل انجمن منتشر می‌شود.
More Info
Scroll to Top